PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW

wtorek 16 lipca od godz. 12:00 do godz. 16:00,

środa 17 lipca - wtorek 23 lipca od godz. 08:00 do godz. 16:00

środa 24 lipca od godz. 08:00 do godz. 10:00

 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do LXX LO im. A. Kamińskiego składają wymienione niżej dokumenty:

1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej

2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego / egzaminu ósmoklasisty

3. Kwestionariusz (do pobrania tutaj)

4. 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata oraz klasą

5. Akt urodzenia / odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał lub kserokopia).

 

Kandydaci nie składają na tym etapie kart zdrowia, opinii poradni, orzeczeń ani dyplomów.

 

W pierwszych dniach września nowo przyjęci uczniowie przynoszą:

- kartę zdrowia,

- opinię PPP lub orzeczenie (jeżeli kandydat posiada).

 

Znak Jakości Szkoły 2020

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2020 zajmujemy 27. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2020.

Certyfikat "Varsavianistyczna szkoła"

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka
Wars i Sawa

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Edukacyjna wartość dodana

api.ewd.edu.pl_polski.png