Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. przyjmowane są wnioski kandydatów ubiegających się o uczęszczanie do LXX LO im. A. Kamińskiego. Wnioski "papierowe" można składać w szkole w godzinach od 08:00 do 16:00 (z wyjątkiem 10 lipca, kiedy wnioski będą przyjmowane do godziny 15:00). Wypełnione w systemie wnioski "papierowe" można też przesyłać w formie skanu na adres:

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

(W tytule wiadomości prosimy wpisywać imię i nazwisko kandydata z dopiskiem – wniosek, np. Jan Nowak – wniosek.)

W systemie można też wypełnić wniosek "elektroniczny", podpisany profilem zaufanym. Takiego wniosku po wypełnieniu w systemie nie drukuje się i nie dostarcza się wydruku do szkoły.

Poniżej podajemy informacje dla kandydatów i ich rodziców – prosimy o zapoznanie się z nimi przed złożeniem wniosku w naszej szkole.

1. Wniosek "papierowy" składa się w tej szkole, która jest szkołą pierwszego wyboru. Oznacza to, że – w naszym przypadku – LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego znajduje się na 1. miejscu na liście wybranych przez kandydata szkół i oddziałów / grup rekrutacyjnych.

2. We wniosku, w części „Dodatkowe informacje o kandydacie”, można zaznaczyć kryteria brane pod uwagę w przypadku równorzędnych wyników (np. wielodzietność rodziny kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie i inne).

a) Kryteria te nie dają kandydatom dodatkowych punktów. Pozwalają one natomiast zróżnicować kandydatów, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzyskają identyczną liczbę punktów. W takiej sytuacji kandydat spełniający dodatkowe kryteria jest umieszczany na liście przed kandydatem bez dodatkowych kryteriów. System uwzględnia kryteria automatycznie.

b) Kryterium będzie uznane, jeśli do wniosku zostaną dołączone dokumenty, które je potwierdzają. Wykaz tych dokumentów znajduje się we wniosku.

- Jeśli kryterium potwierdzone jest przez oświadczenie (dotyczy wielodzietności rodziny oraz samotnego wychowywania kandydata), oświadczenie to można pobrać z systemu.

- W przypadku samotnego wychowywania kandydata oprócz oświadczenia należy złożyć dodatkowe dokumenty (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu). 

- W przypadku niepełnosprawności kandydata lub w rodzinie kandydata oraz objęcia kandydata pieczą zastępczą dokumentami potwierdzajacymi kryterium są orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

- Dokumenty potwierdzające dane kryterium – z wyjątkiem oświadczeń pobranych z systemu – należy składać w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

3. We wniosku, w części „Dane rodziców”, są miejsca na wpisanie numerów telefonów. Nie są to miejsca obowiązkowe, radzimy jednak wypełnić je, aby ułatwić Komisji Rekrutacyjnej kontakt z rodzicami kandydata.

4. We wniosku, w części „Lista wybranych szkół i oddziałów / grup rekrutacyjnych”, kandydat zaznacza szkoły, a w szkołach zaznacza oddziały /  grupy dostępne w ofercie danej szkoły.

a) Kandydat może wybrać dowolną liczbę szkół, a w nich dowolną liczbę oddziałów / grup rekrutacyjnych.

b) Oddziały / grupy rekrutacyjne należy uporządkować w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

- System będzie przydzielał kandydatów do poszczególnych oddziałów / grup rekrutacyjnych w kolejności zgodnej z listą preferencji. Jeśli kandydatowi nie wystarczy punktów do oddziału / grupy z pierwszego miejsca na liście, system spróbuje przydzielić go do drugiego na liście oddziału / drugiej na liście grupy itd.

- Jeśli kandydat zostanie przydzielony do danego oddziału / danej grupy rekrutacyjnej, system nie przydzieli go do pozostałych oddziałów / grup rekrutacyjnych. Oznacza to, że w wyniku rekrutacji kandydat zostanie przydzielony tylko do jednego oddziału / jednej grupy rekrutacyjnej. Będzie to pierwszy z oddziałów na liście preferencji  (pierwsza z grup rekrutacyjnych), do którego (do której) kandydatowi wystarczy punktów.

- Radzimy skorzystać z możliwości wyboru wielu szkół, oddziałów i grup. Jeśli kandydat zawęzi swoje wybory, może się okazać, że nie dostanie się do żadnej szkoły.

5. W LXX LO im. A. Kamińskiego planowanych jest pięć 30-osobowych oddziałów (klas) pierwszych: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Każdy z tych oddziałów podzielony jest na dwie różne / odrębne 15-osobowe grupy rekrutacyjne (1A1, 1A2, 1B1, 1B2 itd.). Grupy te różnią się drugim językiem obcym. DO KAŻDEJ Z TYCH GRUP PROWADZONY JEST ODRĘBNY NABÓR.

a) Przykłady:

- Jeśli kandydat chce uczęszczać np. do oddziału (klasy) z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, fizyka, informatyka oraz chce uczyć się języka niemieckiego (kontynuacja), a nie chce uczyć się języka hiszpańskiego (kontynuacja), to na liście swoich preferencji zaznacza tylko grupę rekrutacyjną 1B1 (z językiem niemieckim).

- Jeśli kandydat chce uczęszczać np. do oddziału (klasy) z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie i może uczyć się zarówno języka włoskiego (od podstaw), jak i języka francuskiego (od podstaw), na liście swoich preferencji zaznacza grupy rekrutacyjne 1A1 i 1A2 w kolejności zgodnej ze swoimi preferencjami.

b) W LXX LO im. A. Kamińskiego języki obce przypisane są do konkretnych grup rekrutacyjnych. Nie prowadzimy międzyoddziałowego nauczania języków.

PROSIMY O UWAŻNE SPRAWDZENIE, JAKI DRUGI JĘZYK OBCY PRZYPISANY JEST DO DANEJ GRUPY REKRUTACYJNEJ ORAZ CZY JEST ON NAUCZANY OD PODSTAW, CZY KONTYNUOWANY.

6. Wniosek "papierowy" należy wydrukować i podpisać. Wniosek musi zawierać podpisy kandydata i OBOJGA RODZICÓW (prawnych opiekunów) kandydata.

UWAGA! Samotne wychowywanie dziecka nie jest równoznaczne z tym, że wniosku nie podpisuje drugi rodzic. Sytuacje, w których możliwy jest brak podpisu drugiego rodzica, to śmierć drugiego rodzica (w tym przypadku składa się kserokopię aktu zgonu) lub pozbawienie drugiego rodzica praw rodzicielskich (w tym przypadku składa się kserokopie orzeczeń sądowych).

Prosimy o sprawdzenie, czy składany wniosek zawiera wszystkie wymagane podpisy.

7. Razem z wnioskiem "papierowym" należy przynieść / przesłać do szkoły wydrukowane z systemu potwierdzenie dla kandydata. Szkoła potwierdza na nim przyjęcie wniosku. W przypadku wniosków "papierowych" przesyłanych elektronicznie potwierdzenie otrzymają Państwo w formie odpowiedzi na maila.

8. Po złożeniu / przesłaniu wniosku należy sprawdzić w systemie, czy wniosek został zaakceptowany przez Komisję Rekrutacyjną LXX LO im. A. Kamińskiego. Jeśli w ciągu 5 dni od złożenia / przesłania wniosku (lub wcześniej – w przypadku wniosków składanych po 6 lipca) nadal nie będzie on zatwierdzony, należy skontaktować się ze szkołą.  

W razie pytań i wątpliwości prosimy pisać na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W tytule wiadomości prosimy o podawanie tematu pytania ORAZ imienia i nazwiska kandydata.

Znak Jakości Szkoły 2020

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2020 zajmujemy 27. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2020.

Certyfikat "Varsavianistyczna szkoła"

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka
Wars i Sawa

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Edukacyjna wartość dodana

api.ewd.edu.pl_polski.png