Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do LXX LO im. A. Kamińskiego składają wymienione niżej dokumenty:

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • Kwestionariusz (do wypełnienia na miejscu lub do pobrania tutaj)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata oraz klasą
 • Akt urodzenia / odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia, możliwość wykonania kserokopii na miejscu)

  [W przypadku braku możliwości dostarczenia kwestionariusza, zdjęć lub aktu urodzenia w tym terminie, istnieje możliwość dostarczenia ich w terminie późniejszym.]

  Kandydaci nie składają w tym terminie kart zdrowia, opinii poradni, orzeczeń ani dyplomów.

  Do 11 września przyjęci uczniowie przynoszą:
 • kartę zdrowia i pozostałą dokumentację medyczną
 • opinię PPP lub orzeczenie (jeżeli kandydat posiada).

Znak Jakości Szkoły 2020

Z przyjemnością informujemy,
że w najnowszym Rankingu Liceów Warszawskich Perspektywy 2020 zajmujemy 27. miejsce. Otrzymaliśmy też znak jakości - tytuł Złotej Szkoły 2020.

Certyfikat "Varsavianistyczna szkoła"

Znak Jakości Szkoły 2019

Znak jakości - Złote liceum 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LXX Liceum Ogólnokształcące im. A. Kamińskiego w Warszawie jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Raport z ewaluacji problemowej

logo npseo

Wymiana Polsko-Niemiecka
Wars i Sawa

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Edukacyjna wartość dodana

api.ewd.edu.pl_polski.png